KOULUILLE

Kouluille

Tältä sivulta löydät tietoa Growing Mind -tutkimukseen osallistumisesta.

Työskentelemme yhteistyössä koulujen, opettajien ja rehtoreiden kanssa tarkoituksenamme tukea nuorten oppimista ja myönteistä kehitystä ja etsiä uusia ja toimivia koulun kehittämisen ratkaisuja.

Kuusivuotisen tutkimuksen aikana oppilailta, vanhemmilta, opettajilta ja rehtoreilta kerätään erilaisia tutkimusaineistoja, joista tiedotetaan osalistujia ja joihin pyydetään aina erillinen lupa. Koulut osallistuvat tutkimuksiin eri tasoilla ja eri tavoin. Osa kouluista osallistuu 5. ja 7. luokkalaisten kyselylomakeaineiston keruuseen, osa pedagogisiin projekteihin ja osa taas koko koulun toimintakulttuurin kehittämiseen.

Oppilaskysely

Digitaalisesta pedagogiikasta kouluintoon

Kasvava mieli –hankkeessa tutkitaan lasten ja nuorten oppimista, motivaatiota ja hyvinvointia sekä digitaalisen teknologian käyttöä koulussa ja vapaa-ajalla. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää keinoja siihen, miten opiskelusta saataisiin digitaalisen pedagogiikan tuella innostavampi kokemus, ja miten oppilaiden hyvinvointia voitaisiin edistää. Tutkimus tukee uuden opetussuunnitelman tavoitteita sekä oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä.

Laaja tutkimusaineisto kerätään sähköisillä kyselylomakkeilla Helsingin alueen kouluista vuosina 2006 ja 2008 syntyneiltä oppilailta. Pitkittäistutkimuksen ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin syksyllä 2019, silloisten 5. luokkaisten ja 7. luokkalaisten kanssa. Kyselyaineisto kerätään kerran vuodessa samoilta oppilailta tulevan kolmen vuoden ajan. Pieni osa kyselytutkimuksen osallistujista osallistuu myös hankkeessa toteutettavaan aivotutkimukseen, missä oppilaiden suorittamia matemaattisia operaatioita tutkitaan aivokuvantamismenetelmin.

Kerättävä kyselyaineisto on myös osa Katariina Salmela-Aron ja Kirsti Longan Silta tulevaisuuteen (Bridging the Gaps) -tutkimushanketta, jossa tutkitaan digitalisaation vaikutuksia nuorten oppimiseen sekä tunteiden, motivaation ja vuorovaikutuksen kehitykseen. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

 

OTA YHEYTTÄ

Janica Vinni-Laakso, Helsingin yliopisto

janica.vinni-laakso@helsinki.fi

HARJOITUSOHJELMA AKATEEMISEN SINNIKKYYDEN TUKEMISEKSI

Hankkeessa toteutetaan myös harjoitusohjelma, eli interventio, jonka tarkoituksena on tutkia ja löytää keinoja nuorten opiskelumotivaation ja kouluhyvinvoinnin lisäämiseksi. Ohjelma toteutetaan aluksi 7-luokkalaisille ja myöhemmin mukaan pääsevät myös 5-luokkalaiset. Opiskeluiden nivelvaiheessa, eli yläasteelle siirryttäessä nuoret kokevat uudenlaisia haasteita, joiden ylittämiseen tämä harjoitusohjelma pyrkii tarjoamaan tukea.

Harjoitusohjelma sisältää kuusi oppituntia, joilla opetetaan uudenlaisten ajattelu- ja toimintapoja  erityisesti haastaviin opiskelutilanteisiin ja arkeen. Oppituntien aikana tehdään yksilö- ja ryhmätehtäviä, jotka pyrkivät auttamaan haitallisten ajattelutapojen tunnistamista ja löytämään keinoja ajattelun ja toiminnan muuttamiseksi. Oppitunneilla tehdään näkyväksi myös yhteistoiminnan ja muiden auttamisen merkitystä suhteessa henkilökohtaiseen motivaatioon ja oppimiseen.

Harjoitusohjelman aikana kerätään aineistoa tutkimukseen, jossa selvitetään nuorten ajattelutapoja (fixed ja growth mindset) ja heidän kokemaansa osallisuutta koulussa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa koulun arkeen sopiva käytännöllinen opetusohjelma, jota voidaan jatkossa hyödyntää laajasti koko Suomessa.

 

OTA YHTEYTTÄ

Jenni Laurell, Tutkija, Helsingin yliopisto

jenni.laurell@helsinki.fi

 

Keksintöprojektit

Tutkimme Growing Mind -hankkeessa sitä, miten luovuutta ja innovatiivisuutta voidaan tukea keksintöjen ja muotoiluprosessien avulla.  Keksintöprojekteissa hyödynnetään erilaisia digitaalisia työvälineitä uusissa, erilaisille käyttäjille tarkoitetuissa keksinnöissä.  Toteutuksessa teemme yhteistyötä opettajien ja koulujen kanssa.  Suunnittelemme projektit opettajien kanssa työpajoissa, ja tarjoamme heille koulutuksia digitaalisiin työvälineisiin liittyen. Keksintöprojektit ovat oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia, mutta niitä voidaan toteuttaa myös yhden oppiaineen sisällä. Työskentelemme eri luokka-asteilla: alakoulussa 1.-3. ja 5.-6. luokkalaisten kanssa, sekä yläkoulussa 7.-8 . luokkalaisten kanssa.

 

OTA YHTEYTTÄ

Helsingin yliopisto

varpu.mehto@helsinki.fi

 

Pelijamit kouluissa

Tampereen yliopiston Pelitutkimuslaboratorio tutkii Growing Mind-hankkeessa sitä, miten pelien tekemistä voidaan käyttää kouluissa opettamisen ja oppimisen menetelmänä. Toteutamme pelintekotapahtumia, pelijameja, yhteistyössä opettajien ja koulujen kanssa. Pelijameissa voidaan tehdä sekä digitaalisia pelejä että perinteisempiä pelejä kuten korttipelejä, lautapelejä ja kokonaan uusia urheilulajeja. Pelijamit voivat olla oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia tai niitä voidaan toteuttaa yhden oppiaineen sisällä. Työskentelemme aluksi lukiolaisten kanssa ja myöhemmin laajennamme toimintaa yläluokille. Järjestämme myös opettajille koulutuksia ja työpajoja aiheesta.

 

OTA YHTEYTTÄ

 

Mikko Meriläinen, Tutkija, Tampereen yliopisto

mikko.merilainen@tuni.fi

 

Riikka Aurava, Tutkija, Tampereen yliopisto

riikka.aurava@tuni.fi

 

Uudenlaiset menetelmät joustavan matemaattisen osaamisen kehittämiseen

Kokeiluissa käytetään pelillisiä ympäristöjä sekä uudenlaisia pedagogisia malleja, joissa matemaattista ajattelua yhdistetään arkipäivän ilmiöiden havainnointiin ja tulkintaan. Tutkimuspohjaisesti kehitetyt pelilliset ympäristöt kohdistuvat sekä luonnollisten lukujen että murto-ja desimaalilukujen alueelle. Turun yliopistossa kehitetty Number Navigation Game on pelillinen ympäristö, joka mahdollistaa intensiivisen harjoittelun luonnollisten lukujen aritmeettisilla operaatioilla ja joustavan matemaattisen ajattelun perustana olevien rikkaiden lukujen ja laskutoimitusten verkostojen vahvistamisen. Number Trace on Tampereen yliopistossa kehitetty pelillinen ympäristö murto- ja desimaalilukujen käsitteellisen ymmärryksen vahvistamiseen. NanoRoboMath on Turun yliopistossa kehitettävä pelillinen ympäristö, jonka tavoitteena on tukea joustavaa ja adaptiivista taitoa käyttää aritmeettisia operaatioita murto- ja desimaalilukujen alueella.

Arkipäivän matematiikan havainnoinnin pedagogiset mallit perustuvat pitkäaikaiseen perustutkimukseen, jossa on havaittu organisoitujen matematiikan opetustilanteiden ulkopuolella tapahtuva spontaani huomion kiinnittäminen matemaattisiin piirteisiin vahvistaa merkittävällä tavalla syvällisemmän matemaattisen ajattelun kehittymistä. Tässä hankkeessa kokeillaan erityisesti menetelmiä, joissa ympäristön määrällisten suhteiden havainnoinnilla vahvistetaan murto- ja desimaalilukujen käsitteellistä ymmärtämistä.

 

OTA YHTEYTTÄ

Saku Määttä, Turun yliopisto

saku.maatta@utu.fi

 

Minna Hannula-Sormunen, Turun yliopisto

mimarha@utu.fi

 

Erno Lehtinen, Turun yliopisto

ernoleh@utu.fi

Oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan digitaalisesta oppimisesta kertyvän jäljen analysointia. Oppimisanalytiikan avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa oppimisen haasteita, solmukohtia tai ryhmätyöilmiöitä, ja tarjota opettajalle tarkkaa tietoa oppijoiden yksilöllisestä etenemisestä. Työpaketissa 4 tutkitaan ja kehitetään uusia oppimisanalytiikan menetelmiä. Teemoina ovat oppimisprosessin visualisaatio, avoimen ongelmanratkaisun oppimisanalytiikkaa, tulevaisuuden taitojen (21st century skills) oppimisanalytiikkaa, sekä oppimisanalytiikan tuominen oppijan itsensä ulottuville. Aineistoa kerätään sekä sähköisistä järjestelmistä, kyselyillä, observaatioilla ja sensorien kuten läheisyyssensorien tai ns. mood-sensorien (wearables) avulla. Menetelminä käytetään sekä laadullista että määrällistä tutkimusta ja myös koneoppimisen menetelmiä.

 

OTA YHTEYTTÄ

Mikko-Ville Apiola, Tutkijatohtori, Turun yliopisto

mikko.apiola@utu.fi

Koulun kokonaisvaltainen kehittäminen

Growing Mind –hankkeessa tuetaan koulujen kokonaisvaltaista kehittämistä pohjautuen koulujen omaan kehittämistyöhön ja koulujen omille tavoitteille ja tarpeille. Tämä työ kestää kunkin koulun kanssa 1,5-2 vuotta ja tavoitteena on kehittää kunkin osallistuvan koulun toimintakulttuuria niin, että tuotetut muutokset jäävät pysyviksi osiksi koulun arkea. Tiimimme tekee lukuvuoden 2019-2020 aikana yhteiskehittämistä yhteensä 7 helsinkiläisen koulun kanssa. Lisätietoja tutkija Hanna Reiniukselta.

 

 

OTA YHTEYTTÄ

Hanna Reinius, Tutkija, Helsingin yliopisto

hanna.reinius@helsinki.fi

Koko hankkeen johto ja koordinointi

Blogi

Oppimisanalytiikka oppimisprosessien uudistajana

Growing Mind –hankkeen yhtenä tutkimuksen ja kehittämisen aiheena on oppimisanalytiikka, ja erityisesti niin sanottu seuraavan sukupolven oppimisanalytiikka. Teknologian kehityksen myötä oppimisteknologian käyttö on lisääntynyt merkittävästi […]

Arjen helpottaja vai riidan aihe? Ruutuaika ja digipelaaminen lapsiperheiden korona-arjessa

Maaliskuussa 2020 arki suomalaisissa lapsiperheissä muuttui koronarajoitusten myötä merkittävästi. Kouluissa siirryttiin pääsääntöisesti etäopetukseen, ja varhaiskasvatuksen osalta suositeltiin lasten hoitamista kotona mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi hallitus suositteli […]

Oppiainearvostukset ja kyvykkyysuskomukset koulupolun eri vaiheissa

Oppilaiden motivaatio ja arvostukset vaihtelevat oppiaineiden välillä. Essi on hyvä matematiikassa eikä kuormitu hankalistakaan tehtävistä, kun taas Onni kokee matematiikan uuvuttavan vaikeana, mutta innostuu kielistä. […]

Lisää uutisia

Resurssit

Growing Mind -hankkeessa kouluille tarjotaan erilaisia resursseja koulun kehittämisen ja oppilaiden oppimisen tueksi.

Innokas.fi - Innokas-verkoston sivuilta löydät tietoa ja materiaaleja oppilaiden 2000-luvun taitojen tukemiseen ja teknologian luovaan käyttöön.

Tie Laaja-alaiseen Osaamiseen -arviointityökalu - Microsoftin Suomi100 lahja suomalaiselle koululle

INNOKOMP-hankkeessa kehittellään erilaiset oppijat huomioivia, tasa-arvoa edistäviä käsityön opetusta ja oppimista uudistavia pedagogisia toimintamalleja. Hankkeen sivustolta löytyy koulutusmateriaaleja aiheeseen liittyen.

INNOKOMP- Yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajina.

Suomen muotoilukasvatusseuran sivustolla on ladattavissa opetusmateriaaleja, kuten projektin suunnittelupohja, tuntisuunnitelma-esimerkkejä ja keksimiskone.

MUTKU - Muotoilukasvatusta peruskouluun.

Opinkirjo kehittämiskeskus tarjoaa ladattavia materiaaleja opettajan työn tueksi.

Opinkirjo - Muotoilukasvatus.