KOULUILLE

Kouluille

Tältä sivulta löydät tietoa Growing Mind -tutkimukseen osallistumisesta.

Työskentelemme yhteistyössä koulujen, opettajien ja rehtoreiden kanssa tarkoituksenamme tukea nuorten oppimista ja myönteistä kehitystä ja etsiä uusia ja toimivia koulun kehittämisen ratkaisuja. Teemme tutkimusta eri kaupungeissa ympäri Suomen. Koulut ja tutkittavat osallistuvat kaupungista riippuen yhteen tai useampaan tällä sivulla kuvattuun tutkimuskokonaisuuteen.

Kuusivuotisen tutkimuksen aikana oppilailta, vanhemmilta, opettajilta tai rehtoreilta kerätään erilaisia tutkimusaineistoja, joista tiedotetaan osalistujia ja joihin pyydetään aina erillinen lupa. Koulut osallistuvat tutkimuksiin eri tasoilla ja eri tavoin. Osa kouluista osallistuu oppilaiden kyselylomakeaineiston keruuseen, osa pedagogisiin projekteihin ja osa taas koko koulun toimintakulttuurin kehittämiseen.

Oppilaskysely

Digitaalisesta pedagogiikasta kouluintoon

Kasvava mieli –hankkeessa tutkitaan lasten ja nuorten oppimista, motivaatiota ja hyvinvointia sekä digitaalisen teknologian käyttöä koulussa ja vapaa-ajalla. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää keinoja siihen, miten opiskelusta saataisiin digitaalisen pedagogiikan tuella innostavampi kokemus, ja miten oppilaiden hyvinvointia voitaisiin edistää. Tutkimus tukee uuden opetussuunnitelman tavoitteita sekä oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä.

Laaja tutkimusaineisto kerättiin sähköisillä kyselylomakkeilla Helsingin alueen kouluista vuosina 2006 ja 2008 syntyneiltä oppilailta. Pitkittäistutkimuksen ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin syksyllä 2019, silloisten 5. luokkaisten ja 7. luokkalaisten kanssa. Kyselyaineisto kerättiin kerran vuodessa samoilta oppilailta neljän vuoden ajan. Pieni osa kyselytutkimuksen osallistujista osallistui myös hankkeessa toteutettuun aivotutkimukseen, missä oppilaiden suorittamia matemaattisia operaatioita tutkittiin aivokuvantamismenetelmin.

Kerätty kyselyaineisto on myös osa Katariina Salmela-Aron ja Kirsti Longan Silta tulevaisuuteen (Bridging the Gaps) -tutkimushanketta, jossa tutkitaan digitalisaation vaikutuksia nuorten oppimiseen sekä tunteiden, motivaation ja vuorovaikutuksen kehitykseen. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

 

OTA YHTEYTTÄ

Johannes Gale, Helsingin yliopisto

johannes.gale@helsinki.fi

KASVUN AJATTELUTAVAN HARJOITUSOHJELMA

Tutkimme oppilaiden ajattelutapoja ja näiden yhteyttä oppimiseen ja koulussa suoriutumiseen. Kehitimme lisäksi interventiota, jonka tarkoituksena on tukea kasvun ajattelutapaa nuorilla. Intervention tavoitteena on tukea oppilaiden kasvun ajattelua opiskeluiden nivelvaiheessa ja harjoitusohjelmaan osallistui sekä 7., että 6. luokkalaisia oppilaita. Interventio rakentuu kuudesta oppitunnista, jotka sisältävät sekä opetusta, että monipuolisia yksilö- ja ryhmätehtäviä.

Harjoitusohjelmaa on kehitetty aikaisemman näytön perusteella ja jokainen interventiokierros opettaa intervention toimivuudesta. Harjoitusohjelman vaikuttavuutta on mitattu oppilailta kerättävän alku- ja loppukyselyn avulla minkä lisäksi oppilaita ja opettajia on haastateltu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa koulun arkeen sopiva, käytännöllinen ja pedagogisesti mielekäs opetusohjelma, jota voidaan hankkeen päätyttyä hyödyntää opetuksessa ilman tutkijoita.

 

OTA YHTEYTTÄ

Jenni Laurell, Tutkija, Helsingin yliopisto

jenni.laurell@helsinki.fi

 

Keksintöprojektit

Tutkimme Growing Mind -hankkeessa sitä, miten luovuutta ja innovatiivisuutta voidaan tukea keksintöjen ja muotoiluprosessien avulla.  Keksintöprojekteissa hyödynnetään erilaisia digitaalisia työvälineitä uusissa, erilaisille käyttäjille tarkoitetuissa keksinnöissä.  Toteutuksessa olemme tehneet yhteistyötä opettajien ja koulujen kanssa. Projektit suunniteltiin opettajien kanssa työpajoissa, joissa heille tarjottiin koulutuksia digitaalisiin työvälineisiin liittyen. Keksintöprojektit ovat oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia, mutta niitä voidaan toteuttaa myös yhden oppiaineen sisällä. Olemme työskennelleet eri luokka-asteilla: alakoulussa 1.-3. ja 5.-6. luokkalaisten kanssa, sekä yläkoulussa 7.-8 . luokkalaisten kanssa.

 

OTA YHTEYTTÄ

Helsingin yliopisto

pirita.seitamaa-hakkarainen@helsinki.fi

 

Pelijamit kouluissa

Tampereen yliopiston Pelitutkimuslaboratorio tutkii Growing Mind-hankkeessa sitä, miten pelien tekemistä voidaan käyttää kouluissa opettamisen ja oppimisen menetelmänä. Olemme toteuttaneet pelintekotapahtumia, pelijameja, yhteistyössä opettajien ja koulujen kanssa. Pelijameissa voidaan tehdä sekä digitaalisia pelejä että perinteisempiä pelejä kuten korttipelejä, lautapelejä ja kokonaan uusia urheilulajeja. Pelijamit voivat olla oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia tai niitä voidaan toteuttaa yhden oppiaineen sisällä. Olemme työskennelleet sekä lukiolaisten että yläluokkien kanssa. Järjestämme myös opettajille koulutuksia ja työpajoja aiheesta.

 

OTA YHTEYTTÄ

 

Riikka Aurava, Tutkija, Tampereen yliopisto

riikka.aurava@tuni.fi

 

Uudenlaiset menetelmät joustavan matemaattisen osaamisen kehittämiseen

Kokeiluissa on käytetty pelillisiä ympäristöjä sekä uudenlaisia pedagogisia malleja, joissa matemaattista ajattelua yhdistetään arkipäivän ilmiöiden havainnointiin ja tulkintaan. Tutkimuspohjaisesti kehitetyt pelilliset ympäristöt kohdistuvat sekä luonnollisten lukujen että murto-ja desimaalilukujen alueelle. Turun yliopistossa kehitetty Number Navigation Game on pelillinen ympäristö, joka mahdollistaa intensiivisen harjoittelun luonnollisten lukujen aritmeettisilla operaatioilla ja joustavan matemaattisen ajattelun perustana olevien rikkaiden lukujen ja laskutoimitusten verkostojen vahvistamisen. Number Trace on Tampereen yliopistossa kehitetty pelillinen ympäristö murto- ja desimaalilukujen käsitteellisen ymmärryksen vahvistamiseen. NanoRoboMath on Turun yliopistossa kehitettävä pelillinen ympäristö, jonka tavoitteena on tukea joustavaa ja adaptiivista taitoa käyttää aritmeettisia operaatioita murto- ja desimaalilukujen alueella.

Arkipäivän matematiikan havainnoinnin pedagogiset mallit perustuvat pitkäaikaiseen perustutkimukseen, jossa on havaittu organisoitujen matematiikan opetustilanteiden ulkopuolella tapahtuva spontaani huomion kiinnittäminen matemaattisiin piirteisiin vahvistaa merkittävällä tavalla syvällisemmän matemaattisen ajattelun kehittymistä. Tässä hankkeessa on kokeiltu erityisesti menetelmiä, joissa ympäristön määrällisten suhteiden havainnoinnilla vahvistetaan murto- ja desimaalilukujen käsitteellistä ymmärtämistä.

 

OTA YHTEYTTÄ

Saku Määttä, Turun yliopisto

saku.maatta@utu.fi

 

Minna Hannula-Sormunen, Turun yliopisto

mimarha@utu.fi

 

Erno Lehtinen, Turun yliopisto

ernoleh@utu.fi

Oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan digitaalisesta oppimisesta kertyvän jäljen analysointia. Oppimisanalytiikan avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa oppimisen haasteita, solmukohtia tai ryhmätyöilmiöitä, ja tarjota opettajalle tarkkaa tietoa oppijoiden yksilöllisestä etenemisestä. Hankkeessa olemme tutkineet ja kehittäneet uusia oppimisanalytiikan menetelmiä. Teemoina ovat olleet oppimisprosessin visualisaatio, avoimen ongelmanratkaisun oppimisanalytiikkaa, tulevaisuuden taitojen (21st century skills) oppimisanalytiikka, sekä oppimisanalytiikan tuominen oppijan itsensä ulottuville. Aineistoa kerätään sähköisistä järjestelmistä, kyselyillä, observaatioilla ja sensorien kuten läheisyyssensorien tai ns. mood-sensorien (wearables) avulla. Menetelminä käytetään sekä laadullista että määrällistä tutkimusta ja myös koneoppimisen menetelmiä.

 

 

Koulun kokonaisvaltainen kehittäminen

Growing Mind –hankkeessa on tuettu koulujen kokonaisvaltaista kehittämistä pohjautuen koulujen omaan kehittämistyöhön sekä koulujen omiin tavoitteisiin ja tarpeisiin. Yhteiskehittämistä tehtiin kunkin mukana olevan koulun kanssa 1-2 vuotta, riippuen koulun kehittämis- ja resurssitarpeista. Yhteiskehittämiseen perustuva työtapa pohjautuu kehittämistutkimuksessa testattuihin menetelmiin sekä tutkimusryhmämme laaja-alaiseen osaamiseen ja asiantuntijaverkostoihin. Lisätietoja väitöskirjatutkija Hanna Reiniukselta.

 

 

OTA YHTEYTTÄ

Hanna Reinius, Tutkija, Helsingin yliopisto

hanna.reinius@helsinki.fi

Koko hankkeen johto ja koordinointi

Blogi

Itsenäisestä toimijuudesta yhteistyön edistäjiksi: yhteisopettajuus kouluarjessa

Kirjoittaja: Heini Ahonen, Turun yliopisto Perusopetuksessa on korostettu yhteisöllistä oppimista ja yhteistyötä niin koulun aikuisten välillä kuin myös ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Opetushenkilöstön tiiviin yhteistyön nähdään […]

Miltä näyttää murtolukuosaaminen ja matematiikka-ahdistus 5.- ja 6. luokkalaisilla?

Kirjoittajat: Hilma Halme & Minna Hannula-Sormunen, Turun yliopisto Growing Mind –projektin matematiikan osatutkimukset keskittyvät joustavan matemaattisen ajattelun kehitykseen ja tukemiseen (lue myös Uusia välineitä joustavan […]

Kohti kasvun ajattelutapaa

Kuva: Inka Ronkainen Growing Mind -hankkeessa on kolmen vuoden aikana pilotoitu sosiaalipsykologista Kasvun ajattelutavan interventiota. Tarkemmin intervention tavoitteena on oppilaiden kasvun ajattelutavan (growth mindset) tukeminen […]

Lisää uutisia

Resurssit

Growing Mind -hankkeessa kouluille tarjotaan erilaisia resursseja koulun kehittämisen ja oppilaiden oppimisen tueksi.

Innokas.fi - Innokas-verkoston sivuilta löydät tietoa ja materiaaleja oppilaiden 2000-luvun taitojen tukemiseen ja teknologian luovaan käyttöön.

Tie Laaja-alaiseen Osaamiseen -arviointityökalu - Microsoftin Suomi100 lahja suomalaiselle koululle

Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit -kurssi - Kurssi ja uudenlainen hybridi oppimisympäristö opettajalle uusien OPS:ien käsitteelliseen sisäistämiseen

INNOKOMP-hankkeessa kehittellään erilaiset oppijat huomioivia, tasa-arvoa edistäviä käsityön opetusta ja oppimista uudistavia pedagogisia toimintamalleja. Hankkeen sivustolta löytyy koulutusmateriaaleja aiheeseen liittyen.

INNOKOMP- Yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajina.

Suomen muotoilukasvatusseuran sivustolla on ladattavissa opetusmateriaaleja, kuten projektin suunnittelupohja, tuntisuunnitelma-esimerkkejä ja keksimiskone.

MUTKU - Muotoilukasvatusta peruskouluun.

Opinkirjo kehittämiskeskus tarjoaa ladattavia materiaaleja opettajan työn tueksi.

Opinkirjo - Muotoilukasvatus.