FÖR SKOLORNA

FÖR SKOLORNA

På denna sida hittar du information om deltagande i Growing Mind -forskningen.

Vi arbetar i samarbete med skolor, lärare och rektorer. Ändamålet är att stöda ungas lärande och positiva utveckling samt sökande av nya och fungerande lösningar för utveckling av skolan. Vi bedriver forskning runt om i Finland i olika städer. Beroende på stad, skolorna och de som undersöks deltar i en eller i flera forskningshelheter som beskrivs på denna sida.

Under den sexåriga forskningen kommer det samlas in olika uppgifter av elever, vårdnadshavare, lärare och rektorer. Det meddelas alltid om insamlingarna till deltagarna och det bes separat om tillstånd av deltagarna för att delta. Skolorna deltar i undersökningarna på olika nivåer och på olika sätt. En del av skolorna deltar i en insamling av studentär enkätsvar, en del i pedagogiska projekt och en del i utvecklande av hela skolans verksamhetskultur.

Elevenkät

Från digital pedagogik till skollust

I projektet Growing Mind undersöks barns och ungdomars lärande, motivation och välmående samt användning av digital teknologi i skolan och på fritiden. Syftet med undersökningen är att hitta medel till hur man med hjälp av digital pedagogik kunde göra studerande en mer inspirerande upplevelse och hur man kunde främja elevernas välmående. Forskningen stödjer den nya läroplanens målsättningar samt utvecklingen av elevernas framtida kompetenser.

Den omfattande materialinsamlingen sker med elektroniska enkäter i Helsingfors områdets skolor bland elever födda åren 2006 och 2008. Den longitudinella forskningens första materialinsamling genomfördes på hösten 2019 med de dåvarande 5. klassarna och 7. klassarna. Enkätmaterialet samlas in en gång per år från samma elever under kommande tre års tid. En liten del av enkätundersökningens deltagare deltar även i projektets hjärnforskning, var elevernas matematiska prestationer undersöks med hjälp av hjärnavbildningsmetoder.

Det insamlade enkätmaterialet är även en del av Katariina Salmela-Aros och Kristi Lonkas Bridging the Gaps - forskningsprojekt, i vilket man undersöker digitaliseringens påverkan på ungas lärande samt utvecklingen av känslor, motivation och social kompetens. Forskningen genomförs i samarbete mellan Helsingfors universitet och Helsingfors stads fostran och utbildning.
 

KONTAKT

Janica Vinni-Laakso, Helsingfors universitet

janica.vinni-laakso@helsinki.fi

TRÄNINGSPROGAM FÖR STÖDJANDE AV AKADEMISK UTHÅLLIGHET

I projektet utförs även ett träningsprogram, det vill säga en intervention, vars syfte är att undersöka och hitta medel för att öka på ungas studiemotivation och skolvälmående. Programmet verkställs till att börja med för 7. klassare och senare även för 5. klassare. I övergångar av studier, alltså då elever flyttas från lågstadiet till högstadiet, upplever ungdomarna nya utmaningar till vilka träningsprogrammet erbjuder stöd för att överkomma.

Träningsprogrammet innehåller sex lektioner, under vilka det undervisas nya slags sätt att tänka och agera speciellt angående utmanande studiesituationer och vardag. Under lektionerna görs uppgifter individuellt och i grupp. Meningen med uppgifterna är att hjälpa igenkänning av skadliga tankesätt och hittande av sätt att ändra på tänkande och agerande. På lektionerna synliggörs också betydelsen av samarbete och hjälpande av andra i relation till den personliga motivationen och lärande.

Under loppet av träningsprogrammet samlas material för forskningen, i vilken man utreder ungas tankesätt (fixed och growth mindset) och deras upplevda delaktighet i skolan. Syftet för denna forskning är att skapa ett undervisningsprogram som passar skolans vardag och som i fortsättningen kan utnyttjas omfattande i hela Finland.
 

KONTAKT

Jenni Laurell, Forskare, Helsingfors universitet

jenni.laurell@helsinki.fi

 

UPPFINNINGSPROJEKTEN

Vi undersöker i projektet Growing Mind hur kreativitet och innovation kan stödjas med hjälp av uppfinningar och designprocesser. I uppfinningsprojekten utnyttjas olika digitala verktyg i nya uppfinningar menade för olika användare. I genomförande samarbetar vi med lärare och skolor. Vi planerar projekten tillsammans med lärare i workshoppar och vi erbjuder dem utbildningar angående digitala verktyg. Uppfinningsprojekten är ämnesöverskridande helheter men de kan även genomföras inom ett läroämne. Vi arbetar på olika årskurser: i lågstadiet med årskurserna 1 – 3 och 5 – 6, samt i högstadiet med årskurserna 7 – 8.

 

KONTAKT

Helsingfors universitet

varpu.mehto@helsinki.fi

 

SPELJAM I SKOLORNA

Tammerfors universitet spelforskningslaboratorium forskar i projektet Growing Mind huruvida skapande av spel kunde användas som en undervisnings- och lärandemetod. Vi ordnar evenemang i samarbete med lärare och skolor för skapande av spel, det vill säga speljam. I speljamen kan man skapa både digitala spel och mer traditionella spel så som kortspel, brädspel och helt nya idrottsgrenar. Speljamen kan vara ämnesöverskridande helheter eller genomförda inom ett läroämne. Vi arbetar först med gymnasister och senare utbreder vi vår verksamhet till högstadienivån. Vi ordnar också utbildningar och workshoppar för lärare om ämnet.

 

KONTAKT

 

Riikka Aurava, Forskare, Tammerfors universitet

riikka.aurava@tuni.fi

 

NYA METODER FÖR UTVECKLANDE AV FLEXIBEL MATEMATISK KOMPETENS

I provningen används spelmiljöer samt nya pedagogiska modeller, i vilka man kopplar matematisk tänkande till observerande och tolkande av vardagliga fenomen. Forskningsbaserat utvecklade spelmiljöer riktar sig mot både de naturliga talen och bråk- och decimaltalens område. Number Navigation Game är en spelmiljö utvecklad i Åbo universitet, som möjliggör intensiv träning med naturliga talens aritmetiska operationer och stärkande av nätverken för rikliga tal och beräkningar, som är grunden för flexibelt matematiskt tänkande. Number Trace är en spelmiljö utvecklad i Tammerfors universitet för förstärkande av förståelsen av begreppen av bråk- och decimaltal. NanoRoboMath är en spelmiljö utvecklad i Åbo universitet, vars målsättning är att stödja flexibel och adaptiv kompetens inom användning av aritmetiska operationer på bråk- och decimaltalens område.

Vardagsmatematikens pedagogiska observationsmodeller utgår från långvarig grundforskning. I den har man lagt märke till att när man spontant fäster uppmärksamhet vid matematiska egenskaper utom ramen för den organiserade matematiska undervisningen, befäster man på ett betydande sätt utvecklingen av matematiskt tänkande på ett djupare plan. I detta projekt testas speciellt metoder, i vilka observerande av omgivningens kvantitativa förhållanden förstärker förståelsen av bråk- och decimaltalsbegrepp.
 

KONTAKT

Saku Määttä, Åbo universitet

saku.maatta@utu.fi

 

Minna Hannula-Sormunen, Åbo universitet

mimarha@utu.fi

 

Erno Lehtinen, Åbo universitet

ernoleh@utu.fi

LÄRANDEANALYTIK

Med lärandeanalytik menar man analyserande av spåren från digital inlärning. Med hjälp av lärandeanalytik kan man till exempel känna igen utmaningar i lärande, knutpunkter eller grupparbetsfenomen. Dessutom kan man med hjälp av lärandeanalytik erbjuda lärare exakt information om elevernas individuella framsteg. I arbetspaketet 4 undersöks och utvecklas nya lärandeanalytiska metoder. Som teman är visualiserande av lärandeprocesser, öppen problemlösnings lärandeanalytik, framtidskompetensernas (21st century skills) lärandeanalytik, samt att bringa lärandeanalytik inom räckhåll för eleven eller studeranden själv. Materialet samlas från så väl elektroniska system, enkäter, observationer som sensorer så som närhetssensorer eller så kallade mood-sensorer (wearbles). Som metoder används både kvalitativ och kvantitativ forskning samt maskininlärningsmetoder.

 

SKOLANS ÖVERGRIPANDE UTVECKLING

Growing Mind projektet stöder systemisk utveckling av skolor, baserat på skolornas eget utvecklingsarbete samt deras egna mål och behov. Samutveckling med varje deltagande skola tar 1-2 år, beroende på skolans utvecklings- och resursbehov. Samutveckling som arbetssätt består av välbeprövade forskningsmetoder samt vår forskargrupps omfattande expertis och expertnätverk. Mer information från doktorand Hanna Reinius.

 

 

KONTAKT

Hanna Reinius, Forskare, Helsingfors universitet

hanna.reinius@helsinki.fi

HELA PROJEKTETS LEDNING OCH KOORDINATION