Julkaisu: peruskoululaisten sosiodigitaalinen osallistuminen

Oppimisympäristöt muuttuvat nopeasti ja digitaalinen murros näkyy sekä koulussa tapahtuvassa oppimisessa, että koulun ulkopuolisissa konteksteissa kuten kotona, harrastuksissa ja muissa vertaisryhmissä tapahtuvassa oppimisessa. Jotta ymmärrämme muuttuvaa digitaalista oppimisympäristöä paremmin, on tärkeää tuottaa muutosta kuvaavaa tieteellistä tietoa, sekä tarjota tietoa päätöksenteon tueksi, opetuskäytäntöjen edistämiseksi sekä akateemisten ja poliittisten ohjelmien kehittämiseksi.

Tuoreessa julkaisussamme esittelemme uuden peruskoululaisten sosiodigitaalista osallistumista kartoittavan kyselyinstrumentin, joka on kehitetty ottamaan huomioon sosiodigitaaliseen osallistumiseen liittyvien ilmiöiden jatkuvasti muuttuvaa ja kehittyvää luonnetta. Julkaisussa esitellään nelivuotisen pitkittäistutkimuksen ensimmäisen vuoden aineistosta laaditut alustavat havainnot yhdessä pitkälti uudenlaisen sosiodigitaalista osallistumista mittaavan kyselyinstrumentin kanssa. Mielestämme nämä havainnot ovat hyödyllisiä opettajille, vanhemmille, poliitikoille ja tutkijoille.

Olemme sisällyttäneet kyselyyn myös sosiaalisen pääoman, arvioinnin, kasvun ajattelutavan, kytkeytyneen oppimisen ja kuulumisen tunteen mittareita, koska mielestämme ne ovat läheisesti sidoksissa kartoittamaamme sosiodigitaalisen osallistumisen ilmiöön. Ensimmäinen sosiodigitaalista osallistumista kartoittava aineisto kerättiin syksyllä 2019. Tähän kyselyyn osallistui yhteensä 2481 oppilasta, 1262 11–12-vuotiasta alakoululaista ja 1219 13–14-vuotiasta yläkoululaista.

Pitkittäistutkimusta toteutetaan tutkimus-käytäntökumppanuuden hengessä yhteistyössä tutkijaryhmämme, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, sekä helsinkiläisten opettajien kanssa. Sosiodigitaalista osallistumista kartoittava kysely on yli kymmenen tutkijan yhteistyön tulos Helsingin ja Tampereen yliopistoista, ja oheisen julkaisun laatimisesta vastasi pienempi tutkijaryhmä.

Kiteytys alustavista havainnoista:

  • Oppilailla on hyvä käsitys digitaalisen tekniikan perustaidoista, ja niitä harjoitellaan usein koulussa.
  • Vapaa-ajallaan oppilaat toteuttavat monenlaisia digitaalisia toimintoja, etenkin ystävyyden ja sosiaalisten suhteiden ohjaamia.
  • Digitaalinen pelaaminen on yleistä oppilaiden keskuudessa, ja keskimääräinen peliaika on 9–11 tuntia viikossa.
  • Digitaalisen tekniikan ongelmallinen käyttö ei näytä olevan ongelma suomalaisille 5. ja 7. luokan oppilaille.
  • Innovatiivinen, luova tai epälineaarinen pedagogiikka puuttuu suurelta osin nykyisestä koulukäytännöstä.
  • Opettajia on tuettava kehittyneen teknologian luovassa ja muuttuvassa käytössä.

 

Toivotamme Growing Mind -konsortion puolesta mielenkiintoisia lukuhetkiä julkaisun parissa!

Julkaisu: Sociodigital participation in and out of the school context

 

Tiina Korhonen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Netta Tiippana väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Noora Laakso väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Mikko Meriläinen, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Kai Hakkarainen professori, Helsingin yliopisto